ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានម៉ោងចេញចូលបុគ្គលិក


ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននេះអាចប្រើប្រាស់នៅតាម ការិយាល័យ និងកន្លែង​ធ្វើការ​ផ្សេងៗ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងម៉ោងចេញចូលរបស់បុគ្គលិក។showcase image

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានម៉ោងចេញចូលបុគ្គលិក

- ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្តិតខ្ចៅដែ

- ព័ត៌មានទូទៅបុគ្គលិក

- កំណត់ម៉ោងចេញចូល

- របាយការណ៍វត្តមានតាមវេន

- របាយការណ៍វត្តមានប្រចាំថ្ងែ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ

លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី

- ប្រើប្រាស់​បានទាំង​ជាអក្សរខ្មែរ​ និងអក្សរអង់គ្លេស​ងាយស្រួលមើល​ និងយល់​

- ចំណាយពេលខ្លី​ (តែ ១ ម៉ោង ទៅ ៣ ម៉ោង)​ លោកអ្នក​នឹងអាចចេះ​ប្រើ​ដោយ​ស្ទាត់ជំនាញ​

- ងាយប្រើ,​ ឆ្លាត​ និងមានភាព​ស្វ័យប្រវត្តិ​ (អូតូម៉ាទិក - Automatic)​

- តំលៃសមរម្យ​ និង​ ផ្តល់ផល​ប្រយោជន៍ច្រើន​ ដែលធ្វើអោយ​ការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​របស់លោកអ្នក​កាន់តែច្បាស់លាស់​និងចំណេញ​ពេលវេលា​